Walt Disney kimono collection. For only $6,000, you can own your own ‘Aladdin’ or
‘Snow White’ kimono.

_